Vishnu Sahasranamam Lyrics in Tamil – Rajalakshmee Sanjay

by :

vishnu sahasranamam lyrics in Tamil : This Tamil song lyrics written by Traditional, and music composed by J Subhash. While Rajalakshmee Sanjay sings the song.

vishnu sahasranamam Song Lyrics

Su’klambaradaram Vishnum Sa’shivarnam Chaturbujam |
Prasanna Vadanam Dyayet Sarva-vignopa Sa’ndaye ||1

Yasyadviratavakdratya: Parishatya: Parach’sa’tam |
vignam Nignandi Satatam Vishwaksenam Tamachraye ||2

Advertisements

Vyasam Vasishta Naftaram Sa’kte; Baudramakalmasham |
Parasarathmajam Vande Su’kadhatam Daponitim ||3

Vyasaya Vishnu Rupaya Vyasa Rupaya Vishnave |
Namo Wai Brahmanidaye Vasistaya Namo Nama : || 4

Avikaraya Su’thaya Nityayaparamadmane |
Sathaika Rupa Rupaya Vishnave Sarvajishnave ||5

Yasya Smaranamadrena Janma Samsara Bandanath |
vimuchyate Namastesmai Vishnave Prabhavishnave || 6

Advertisements

Om Namo Vishnave Prabhavishnave 🙏

Sri Vaisambayana Uvasa
Ch’rutva Dharma Nase’shena Bhavanani Sa Sarvasa’: |
Yudhisthiracha Cha’ndanavam Punarevabya Pashata ||7

Yudhisthira Uvasa
Kimegam Daivatam Loke Khim Vapyegam Parayanam |
Stuvanta: Kam Kamarchanda: Prabnuurmanava: Su’pam ||8

Go Dharma: Sarvadharmanam Bhavatha: Paramo Mada: |

Kim Japanmuchyathe Jandurjanmasamsara Bandanath ||9

Shri Bhishma Uwasa
Jagat Prabum Devadeva Anantham Purushottam |
Sthuvan Nama Sahasrena Purusha: Satadothita: ||10

Tameva Charchayannityam Bhaktya Purushamavyam |
Dhyayan Stuvan Namasyamch’ Sa Yajamanastamevasa ||11

Anatinithanam Vishnum Sarvaloka Mahech’varam |
Lokadhyaksham Sthuvannityam Sarvatkathikopaved ||12

Brahmanyam Sarvadharmajnam Lokanam Kirtivarthanam |
Lokanatham Mahatbhutaam Sarvabhuta Bhavotbhavam //13

Esha Me Sarvatharmanam Dharmothikadamo Madha: |
Yatbhaktya Pundarikaksham Stavairarsenara:sada ||14

Param Yo Mahat Teja: Param Yo Mahatapa: |
15 _

Pavithranam Pavithram Yo Mangalanam Sam Mangalam |
Taivatam Devadanamsa Bhootanamyo(a)vyaya: Pitha ||16

Yata: Sarvani Bhudani Bhavantyadi Yukagame |
Yasmich’ Cha Pralayam Yanthi Punareva Yukakshaye ||17

18 _ _

Yaninamani Kelanani Vikyadanimahatmana: |
Rushibi: Parikeethani Thanivakshyami Bhoodaye ||19

Rushir Namnam Sahasrasya Vedavyaso Mahamuni: ||
Chandonushtup Dada Devo Bhagavan Devkeesuta: ||20

Amrudhamsu’dbhao Beejam Chaktirdevakinandana: |
Drisama Hrudayam Dasya Chaantyarthe Vinyujyate ||21

Vishnu Jishnum Mahavishnum Prabhavishnum Mahech’varam |
22 _
Sri Vishnu Sahasranamam In Tamil
Vishnu Sahasranamam Meaning PDF In Tamil
Om Asya Sri Vishnoor
Divya Sahasranama Stotra Mahamandrasya|
Sri Veda Vyasa Lord Rushi: Anushtupchanda
: Sri Mahavishnu:
Paramatma Sriman Narayano Devata |

Amrudhamsu’dbhao Panurithi Beejam |
Devaki Nandana: Srashteti Shakti:
Utbhava:Kshopanodeva Itiparamo Mantra: |
Sangaprun Nandaki Sakriti Keelagam |

Cha’rangatanva Katathara Ityastram|
Rathangapani-Rakshopya Itinetram |
Trisama Samaka:Samethi Kavasam |
Anandam Parabrahmedhi Yoni:

Rutu: Sudarsana : Kala Iti Dikbanda: |
Śrīvich’varūpa Idithyanam |
Śrīma Vishnu
Prityarthe Śrīsahasranāma Jabe Dispatch: //

Meditation
Ksheerodhanavat Pradeshe’ Su’simani Vilasat
saigather Melaktikanam
malaklupta Sanastha: Sphatikamani
nibair Melaktikair Manditanga: |

Su’prai-rabrai-rathaprai-ruparivirasitair
Mukta Bhiyusha Varshai:
Anandee Na: Puneya Darinalina Katha
Sangapanir Mukunda: ||1

Boo: Bhathela Yasya Nabirvyadasura Nilak’:
Chandra Suryela Sa Netre
Karnavasa’ Si’rothyalar Mughamabi
Tahano Yasya Vastheya Mapti 😐

Andastam Yasya Vic’vam Sura Nara11ko Pogi Gandharva Daitya: |
Chitram Ram Ramyate Tam Tribhuvana Vabusham Vishnumisa’m Namami ||2

|| Om Namo Bhagavade Vasudevaya || 🙏
Chantakaram Pujakasayanam Padmanapam Suresa’m
Vich’vatharam
111nasatrusa’m
Meghavarnam Su’pangam |
Lakshmikantham Kamalanayanam
Yogihrut-dyanagamyam
Vande Vishnum Bhavabayaharam
Sarvalokaikanatam ||3

Meghachayama Peethakelaseyavasam Srivatsangam
Kelastuphothpasitangam |
Punyopetham Bundarikayataksham
Vishnum Vande Srvalokaikanatha ||4

Nama: Samastha Bhutanam
Adibhutaya Bhuprude
Manifold Vishnave
Prabhavishnave ||5

Sas’angachakram Sakritakundalam
Sapithavasthram Sarasiruhekshanam /
Saharavakshasthala So’bigelasthupam
Namami Vishnum Chi’rasa Chaturpujam ||6

Sayayam Parijatasya Hema Simhasanopari
|
Asinamambutha Chyamam
ayatakshamalankrutam ||7

Chandrananam Chaturbahum Srivatsangita Vakshasam
|
8
_

Vishnu Sahasranamam Stotram
Vishnu Sahasranama Lyrics In Tamil
Om Vishwasmai Nama
Vich’vam Vishnur-Vashatkara Bhutha Bhavya Bhavat Prabhu
: |
भुटक्रुट भुटाब्रुट फ़ो
भुटाथमा भुटबावाना: ||1

Bhootatma Paramatmasa
Mukthanam Paramagati: |
Avyaya: Purusha: Sakshi Kshetrajno
(a)kshara Eva Sa ||2

Yoko Yoga Vidam Neta
pradhanapurushe’vara: |
Narasimhavapu: Sriman
Kesava: Purushottama: ||3

sarva: Sarva: Si’va: Sthanur
bhutadir Nitiravyaya: |
sambavo Bhavano Bardha
prabhava: Prapureech’vara: //4

Swayampooch Sambu-
raditya: Pushkaraksho Mahasvana: |
Anati Nithano Dada Vidada
dadu Rutama:||5

Abramyo Hrushikesa’:
Padmanabo(a)maraprabu: |
vich’vakarma Manus Dvashta
stavishta: Staviro Druva: ||6

Agrahya: Sa’chvata: Krishna
Lohitaksha: Pradhartana: /
Prabhutas Trikaguptama Pavitram
Mangalam Param ||7

Isa’na: Pranatha: Prano
Jyeshta: Ch’reshta: Prajapati: |
Hiranyakar
or Bhukar Or Madha Or Madhusudhana:||8

ech’varo Vikrami Tanvi
medhavivikrama: Krama: |
Anuthamo Duradarsa:
Krutajna: Krutiradmavan||9

Suresa’:cha’ranam Sharma
vich’vareda: Prajabhava: |
Aha: Samvatsarovyala:
Pratyaya: Sarvadarsana: ||10

Ajas: Sarvech’varas: Siddha:
Sidhis: Sarvadhirachyutha: |
Vrushakabrameyadma
Sarvayoga Vinisruta: ||11

Vasur Vasumanas: Satyas:
Samatma Sammitassama: |
Amoka :
Pundarikakshō Vrushakarma Vrushakruti: ||12

Rudro Bahusira Babrur
Vich’vayoni: Su’chichrava: |
Amruta: Sa’ch’vatasthanur
vararoho Mahadapa: ||13

Sarvaka: Sarvavit Banur
Vishwaksenojanardhana: |
Vedavidavyanko Vedanko
Vedavidkavi: ||14

Lokadyaksha: Suratyaksho
Dharmadyaksha: Krutakruta: |
Chaturatma Chaturvyuha: Chaturdamshtrach Chaturpuja
: ||15

Prajishnur
Bhojanam Bhokta Sahishnur Jagadathija: |
Anago Vijayo Jeta
Vich’vayoni: Punarvasu: ||16

Upendro Vamana: Bramsu’:
Amoka: Su’Sirurjita: |
Adhindra:Sangraha: Sargo
Drudatma Nyamoyama: ||17

Vedyo Vaidya: Sada Yogi
Viraha Madhavo Madhu: |
Adintriyo Mahamayo
Mahotsaho Mahapala: ||18

Maha Puthir
Mahaviryo Mahasa’ktir Mahadyuti: |
Anirthech’yavapu:
Srimanameyadma Mahatritruk||19

Maheshwaso Mahipartha
Srinivasa: Satangati: |
Aniruddha: Suranando Govintokovidam Padi
: ||20

Marisir Tamanohamsa:
Subarno Pujagotama: |
Hiranya Napa: Sudapa: Padmana Napa:
Prajapati: ||21

Amrutyu: Sarvatruk Simha:
Santhada Sandhimanam Sthra: |
Ajo Durmarshana: Sa’sta
Vich’rudhatma Surariha ||22

Kurur Kurudamo Dama;
Satya: Satya: Parakrama: |
Nimisho(a)minisha: Srakvi Vasaspati
rudarathi: ||23

Akraneer-Karamani: Sriman
Nyayo Neta Sameerana: |
24
_

Avarthano
nivrudhatma Samvruta: Sampramarthana: |
Aha:samvarthako Vahni-ranilo Dharanidhara: ||25

Suprasada: Prasannathma
vich’vatruk Vich’vabuk Vibu: |
Sadkarta Sadkrutas: Sadur
Jahnur Narayanara: ||26

Asankyeyo (a)prameyadma
visishtha: C’shtakruchu’c: /
siddhartha: Sidthasangalpa:
siddhita: Siddhi Sadana: ||27

Vrushahee Vrushapo Vishnur
Vrushaparva Vrushodara: |
Vardhano Vardhamanach’ Sa
Viviktha: Ch’ruti Sagara: ||28

Subujo Durthor Vakmee Mahendro Vasudho Vasu
: |
Nigarupo Bruhadrupa:
C’bvishta: Prakasa’na: //29

Ojastejodyutidhara:
prakasa’dma Pratapana: /
rutta: Spashdaksharo Mantra: Chandramsu’r
paskaradyuti: ||30

Amrudamsoo’dbao Banu:
sa’sa’pindu: Surech’vara: |
Olashadam Jagata: Setu: Satya
Dharma Parakrama: ||31

Bootabhavya Bhavannatha:
bhavana: Bhavano(a)nala: |
Kamaha Kamakrut Kanda:
Kama: Kamapratha: Prabu: ||32

Yugadhikrut Yukavartho
Naigamayo Mahasa’na: |
Atruch’yovyaktarupach’sa
Sahasrajidanandajit ||33

Ishtoshvi’shta: C’shdeshta:
c’kandee Nahushovrusha: |
KROTHAHA KROTHAKRUTH KARTHA
VI’WABAHUR MAHIDARA: ||34

Achyuta: Pratita: Prana:
Pranato Vasavananuja: |
Abhamnidradhishtana
mapramatta: Pradhishthita: ||35

Skanda: .skandatarodhuryo
varato Vayuvahana: |
Vasudevo Brhadpanu
Radideva: Purandara: ||36

Aso’kas Taranas-dara:
su’ra Se’larir Janech’vara: |
Anukula: Sa’tavartha:
Padmi Padmanipakshana: ||37

Padmanabo(a)Ravindaksha:
Padmakarpa: Cha’riraprud |
Maharthirrutho Vrudhatma
mahaksho Garudatvaja: ||38

Atula: Cha’rabo Bhima:
Samayajno Havirhari: |
Sarvalakshana Lakshanyo
Lakshmivansamithinjaya: ||39

Viksha Or Rohito Marko
Hetur Damodara: Saha: |
Mahitaro Mahabhako
Vegavanamitasana: ||40

Udbhava: Kshopanadeva:
Srikarpa: Paramechvara: |
KARANAM
PRADAN KARTHA VIKARTHA KAHANO GUHA: ||41

Vyavasayovyavasthana:
samsthana: Sthanadotruva: |
Bhararthi: Paramaspashta:
Dushta : Pushta: Su’bakshana: ||42

Ramo Viramo Virato
Marco Neyo Nayo(a)naya: |
Vira: Sa’khtimadham Ch’reshto Dharmo
dharmaviduthama: ||43

Vaikunta: Purusha:
Prana: Pranatha: Pranava: Pruthu: |
Hiranyakarpa: Sa’thrugno
vyapto Vayuratokshaja: ||44

Rutu : Sudarsana : Kala :
Parameshtiparigraha : |
Ukra: Samvatsaro Daksho
vic’ramo Vic’vatakshina: ||45

Vistara: Sthavarasthanu: Pramanam Bija
Mavyam |
Artho(a)nartho Mahakoso
mahabhoko Mahadana: ||46

Anirvinna: Sthavishto(a)pur-
Dharmayupho Mahamaka: |
Nakshatranemir-Nakshatri
Kshama: Kshama: Samihana: ||47

Yajna Ijyo Mahejyach’sa Kratu
: Satram Satangati: |
Sarvadarsee’
Vimukdadma Sarvajno Jnanamuttam ||48

Suvrata: Sumuka: Sukshma:
Sukosha: Sugata: Suhrud |
Manoharo Jitakroth Veerabahur
Vidarana: ||49

Svapana: Svavaso’ Vyabi
Naigadma Naigakarmakrut |
Vatsa Or Vatsa Or Vatsee
Ratnagarpo Thanech’vara: ||50

dharmagup Dharmakrut Dharmi
sa-dasatksaramaksharam /
avijnada Sahasramsu’r- Vidada
grudlasana: ||51

Kapastinemi: Satvastha:
Simho Bhutamahech’vara: |
Adideva Or Mahadev Or
Deveso’ Devabrut Guru: ||52

Uttaro Gopatir Gopta
Gnanagamya: Ancient: |
Cha’rirabhutaprudh
bhokta Kabindro Puridashina: ||53

Somabo(a)mrudapa: Soma:
Purujit Purusatama: |
Vinaya Jaya: Sathyasandho
Dasa’rha: Sadvatam Pathi: ||54

Jiva Vinayata Sakshi
Mukundho(a)midavikrama: /
Ambonidhiranandatma
Mahodatisa’yo(a)ntaka: ||55

Ajo Maharha: Svapavyo
Jitamitra: Pramodana: /
Ananda Nanda Nanda:
Satyadharma Trivikrama: ||56

Mahashi: Kapilacharya:
Krutajno Medinipati: |
TRIBADASTRIDASA’TYAKSHO
MAHACH’RUNGA: GRUDANTAGRUTH ||57

Mahavaraho Govinda:
Sushena: Kanakangati |
Kuhyogapiro Kahano
Guptacha’ Chakra Katadhara: ||58

Veda: Swango(a)jitha: Krishna
Druta: Sankarshano(a)ch’yutha: |
Varuna Or Varuna Vruksha:
Pushkaraksho Mahamana: ||59

Bhagavan Bagaha(a) Nandi
Vanamalee Halayuta: |
Adityo Jyotiraditya:
Sahishnurgathisatama: ||60

Sudhanva Kandaparasur
taruno Travinaprata: /
divasbruk Sarvatrukvyaso Vasaspathirayonija
: ||61

Trisama Samaka: Sama
Nirvana Beshajam Bishak |
Sannyasakruchama: Cha’nto
Nishta Cha’anti: Recitation ||62

Su’panka: Cha’ntita: Srastha
Kumuda: Kuvalesa’ya:
Kohithokopatir Gopta
Vrushabaksho Vrushapriya: ||63

Anivardti
Nivrudhatma Samkshepta Kshemakruchiva: |
Srivatsavasha: Srivasa:
Sripati: Srimadham Vara: ||64

Sridha: Srisa’: Srinivasa:
Srinidhi: Srivibhavana: |
Sridhara: Srikara: Ch’reya:
Sriman Lokatrayach’raya: ||65

Swaksha: Svanga: Cha’danando
Nandirjyotirganech’vara: |
Vijitatma(a)videyatma
satkirtich’ Chinnasamsa’ya : //66

Udirna: Sarvatach’sakshu
ranisa’: Sa’chvadastra: |
Poosa’ Or Poosano Bhutir
Viso’ka: Soganasa’na: ||67

Archishmanarchitha:
kumbo Visu’tatma Viso’dhana: |
Anirutho( A)pratiratha:
pradyumno(a)midavikrama :||68

Kalaneminiha Veera:
sela’ri: Su’ra Janech’vara: |
Trilokadma Trilokesa ‘:
kesa’va: Kesi’ha Hari: ||69

Kamadeva: Kamapala:
Kami Kantha: Krutagama: |
Anirdech’yavapur Vishnur
Viro(a)nanto Dhananjaya: ||70

Brahmanyo Brahmakrut Brahma Brahma
Brahmavivardtana: |
Brahmavit Brahmano Brahmi Brahmajno
Brahmanapriya: ||71

Mahagramo Mahakarma
Mahadeja Mahoraka: |
Mahakradur Mahayajva
Mahayajno Mahahavi: ||72

Sthavya: Sthavapriya: Stodram Stuti:
Stodharanapriya: |
Poorna: Purayita Punya:
Punyakirtranamaya: ||73

Manojavas
Tirthakaro Vasuretha Vasuprata: |
Vasupratho Vasudevo
Vasur Vasumana Havi: ||74

Satgati: Satkruti: Satta
Satbhuti: Satparayana: |
Su’raseno Yaduch’reshta:
Sannivasa: Suyamuna: ||75

Bhutavaso Vasudeva:
Sarvasu Nilayo(a)nala: |
Darpaha Darpadotrupto
durtaro(a)ta(a)parajita: ||76

Vich’va Murthir-Maha
Murthir- Dipthamurthy-Ramurthyman /
Manyamurthy-Ravyakta:
Sa’thamurthy: Sadanana: ||77

Eko Naika: Sava: Ka: Kim
yattat Padamanuttamam |
Lokabandur Lokanatho
Madhavobhaktavatsala: ||78

Suvarnavarno Hemango
varangach’ Chandanangati /
veeraha Vishama: Su’nyo
krudasee’rasalach’ Sala: ||79

Amanimanato Manyo Lokaswami
Trilokatruk
Sumeda Medajo Thanya:
Satyamedha Taradhara: ||80

Tejovrusho Dyutitahara:
sarvasa’straprudham Vara: |
pragraho Nigrahovyakro
naikach’rungo Kathakraja: ||81

Chaturmurthych Chaturppahuch
Chaturvyuhassaturgati: |
82
_

Samavartho(a)
Nivrudhatma Durjayo Durati Grama: |
Durlabo Durgamo Turko
Duravaso Durariha ||83

Su’bangko Lokasaranga:
sudantusthanduvartana: |
Indrakarma Mahakarma
Krutakarma Krutagama: ||84

Utbhava: Sundara: Sundho
Ratnanapa: Sulosana: |
Arko Vajasanach’rungi
Jayantha: Sarvavijjayi ||85

Suvarnabindu Rakshopya:
sarva Wakeech’varech’ Vara: |
Mahahratho Mahagartho
Mahabootho Mahanidhi: ||86

Kumuda: Kuntara: Kunta:
Barjanya: Bhavano(a)nila: |
Amruthamso(a)mrutavabu:
sarvajna: Sarvadomukha: ||87

sulapa: Svrata: Siddha:
cha’drujich-cha’drutapana: /
nyakrotodumbaro(a)chvata
chaanurandra Nishudana: ||88

Sahasrarchi: Saptajihva:
Saptaita: Saptavahana: |
Amurthiranako(a)cindyo
payakrut Payanasana: ||89

Antar Bruhat Krusa’: Sthulo
Gunaprunnirgunomahan |
Adruta: Svadruta; Swasya:
pragvamso Vamsavardana: ||90

Barapruth Katido Yogi
yogisa’: Sarvagamatha: |
Ach’rama: Cha’ramana: Kshama:
Subarno Vayuvahana: ||91

Dhanurtha Or Dhanurvedo Dhando
Damayitadama: |
Aparajita: Sarvasaho
Nyanta(a)nyamo(a)yama: ||92

Sathwavan Satvika: Satya:
Satyadharma Parayana: |
Abhipraya :
Priyarho(a)rha: Priyakrut Priti Vardhana: ||93

Vihayasakadir-Jyoti:
Surusir-Hutabuk Vibhu: |
Ravirvirosa’na: Surya:
Savita Ravilosana: ||94

Anantho Hutabukbhokta
sugato Naigajo(a)graja: |
Athirvinna: Sadamarshi
Lokadishtanamadbuddha: ||95

Sanath Sanathanatama:
Kapila: Kapiravyaya: |
Swastitha: Swastikrut Swasti
Swastibook Swasti Dakshina: ||96

Arelatra: Kundalee Sakri
Vikramyurjitasasana: |
Cha’ptatika: Cha’ptasaha:
Chi’sira: Cha’varikara: ||97

Akrura: Pacelo Daksho
Dakshina: Kshaminamvara: |
Vidvattamo Veethapaya:
Punyach’ravana Kirtana: ||98

Uttarano Dushkrutiha
Punyo Tu: Svapananasana: |
Viraha Rakshana: Sandho Jivana
: Paryavasthita: ||99

Anantarubo(a)Nandasrir
Jita Manyur Payabaha: |
Saturach’ro Kapiratma
vidiso’ Vyadiso’ Disa’: ||100

Anadir Purpuvo Lakshmi:
Suveero Rusirangatha: |
Janano Janjanmatir
Bhimo Bhimaparakrama: ||101

Adharanilayo(a)Dada
Pushpahasa: Prajakara: |
Urthvaka: Satpadasara:
Pranatha: Pranava: Pana: ||102

Pramanam Prananilaya:
Pranabrut Pranajivana: |
Tattvam
tattvavidegatma Janmamrutyu Airatika: ||103

Original: Swastarustara:
Savita Prabitamaha: |
Yajno Yajnapatir Yajva
Yajnango Yajnavahana: ||104

Yajnaprudhyajnakrut Yajnee
yajnabuk-yajnasatana: |
Yajnanthakrut-yajnaguhya- Manna-mannatha
eva Sa ||105

Atmayoni: Swayamjato
Vaikana: Samakayana: |
Devaki Nandana: Creator
Kshidisa’: Babanasa’na: ||106

Sangabrunnandagi Sakri
Sa’rangatanva Katadhara: |
Rathangapani Rakshopya: Sarva
Praharanayutha: ||107

Buy Vishnu Saharanamam Books From Amazon INDIA
Sarva Praharanayutha Om Nama Ithi
Vanamalee Khadi
Cha’rangee Cha’angee Chakri Cha Nandakee |
Srimannarayana Vishnu
Vasudeva Prakshatu ||108
( Recite 3 Times )

Vishnu Sahasranamam
multifaceted
Ithidam
kirtaniyasya Kesa’vasya Mahatmana: |
namnam Sahasram Divyanam
ase’shena Prakirditham ||1

Ya Itham Ch’runuyannityam Yach’sabi
parikirthayeth |
Nasu’pam Prabnuyat Kinjit
so(a) Mudreha Sa Manava: ||2

Vedantako Brahmana : Syad
Kshatriya Vijayi Paved|
Vaich’yo Dana-samrutta: Syad
Su’tra: Suga Mavabnuyat ||3

Dharmarthee
prabnuyatdharma Martharthee Sartha Mapnuyat|
kamana-vapnuyat Kami
prajarthee Sapnuyat Prajam ||4

Bhaktiman Ya: Sadothaya
su’si Sthdgatamanasa: |
Sahasram Vasudevasya
Namna-Medhat Prakirthayeth ||5

Yasa’: Prabnothi Vibulam Yadi
pratanyameva Sa|
Asalam Ch’riyamabnothi
ch’reya: Prabnotya Nuthamam ||6

Na Byam
Kvasitapnothi Viryam Tejach’ Sa Vindhati /
Bhavatyaroko
Dyutiman Balarupa Gunanvidha: ||7

Rogartho Muchyate Rogath Patho
Muchyeta Bandanath|
Bayan Muchyeta Pithastu
muchyetapanna Apada: ||8

Durkanyatidhara Dyasu
Purusha: Purushottamam|
Sthuvannama Sahasrena Nityam
bhakti Samanvida: ||9

Vasudevach’rayo Martyo
Vasudeva Parayana: |
10
_

Na Vasu Deva Bhaktanam
asu’pam Vidyate Kvasit|
11
_

Imam Sthavamadhiyana:
Ch’rathaphakti Samanvida: |
Yujyedatma Sugakshanthi
Sridruti: Smruti Kirtibi: ||12

Na Grotho Na Sa Matsaryam
na Lobo Nasu’bamati: |
Bavanti Krutapunyanam
Bhaktanam Purushottame ||13

Thyela: Sa Chandrarka Nakshatra
Kam Thiso’ Purmahodati: |
Vasudevasya Viryena
Vitrudani Mahadmana: ||14

Sasurazura Gandharvam
Sayakshoraka Rakshasam|
15
_

Indriani Manobuddhi: Satvam
Tejo Balam Druti: |
Vasudevatma Kanyahu:
Kshetram Kshetrajna Eva Sa ||16

Sarvagamana Masara:
Pratham Parikalpate
Asara Prabhao Dharmo
dharmasya Prapurachyuta: ||17

Rushaya: Pitaro Deva:
Mahaputani Dadava: |
Jangama Jangamam Damage
Jagannarayanothbhavam ||18

Yokojjnanam Datha Sankyam
Vidya: Chilpadikarmasa|
Veda: Sa’strani Vijnanam Edat Sarvam Janarthanath
||19

Eko Vishnur Mahat
Bhootham Brthakbhuta Nyanekasa’: |
Threelogan Vyapya Bhootatma
punkte Vich’vabhugavyaya: ||20

Imam Stavam Bhagavato
Vishnor Vyasena Kirtitam /
Badetya Ichet Purusha:
Ch’reya: Prabtum Sukani Sa ||21

Vich’vech’varamajam Devam
jagata: Prabhumavyam|
Bajanti Ye Pushkaraksham
Na Te Yanti Parabhavam ||22

Vishnu Sahasranamam Meaning PDF In Tamil
Na De Yanti Parabhava Om Nama Ithi
Arjuna Uvasa
Padmabhatra Visa’laksha Padmanapa
surotama |
Bhaktana Manuraktanam Dratha Bhava
janarthana ||23

Sri Bhagavanuvasa-
Yo Maam Nama Sahasrena
Stodumichati Pandava |
So(a)hamekena Ch’lokena
stutha Eva Na Samsa’ya: ||24

Stuta Eva Na Samsa’ya Om Nama Iti
Vyasa Uvasa-
Vasanath Vasudevasya
Vasitam Bhuvanathrayam |
Sarvabhuta Nivaso(a)si
Vasudeva Namo(a)stude ||25

Sri Vasudeva Namostudha Om Nama Ithi
Sri Parvathyavasa-
Canopayena Laguna
Vishnor Nama Sahasragam /
Badyate Pandithir Nityam|
Ch’rotumichamyaham Prabo ||26

Sri E’chwara Uvasa-
Sri Rama Rama Rameti Rame
Rame Manorame |
Sahasranama Datulyam Ramanama
Varanane ||27

( Say That 3 Times )

Sri Rama Nama Varanana Om Nama Ithi
Sri Brahmavasa-
Namo(a)sthvananandaya Sahasramurthaye
sahasra Padakshi Siroru Pahave |
Sahasra Namne Purushaya Sa’chvade
Sahasra Kodi Yukatarine Nama: ||28

Srisahasrakodi Yukatarina Om Nama Ithi
Sanjaya Uwasa-
YATRA YOKE’VARA: KRISHNA
YATRA PARTHO TANURTARA: |
Datra Srir Vijayo Bhootir
Dhruva Neethir Mathir Mama ||29

Sri Bhagavanuvasa-
Ananyas Chindayantomam
Ye Jana: Paryupasathe |
Desham Nityapi Yuktanam
yogakshemam Vahamyaham ||30

Paritranaya Sadhunam Vinasa’ya Cha
Dushkrudam |
dharma Samsthapanarthaya
sambavami Uk Uk ||31

Artha Vishanna: C’tilassa Peetha:
Koreshusa Vyadishu Varthamana: |
Sankirtya Narayana Sa’bta Matram
Vimuktatu: Ka: Sukino Pavanthu ||32

Kayena Vasa Manasaindriyirva
budhyatmanava Prakrute: Svabhavat
karomi Yadyat Sakalam Parasmai Narayanayeti
samarpayami..

More Song
#
#
#
#

vishnu sahasranamam Lyrics in Tamil

சு…க்லாம்பரதரம் விஷ்ணும் ச…சிவர்ணம் சதுர்புஜம் |
பிரஸந்ந வதனம் த்யாயேத் ஸர்வ-விக்னோப சா…ந்தயே ||1

யஸ்யத்விரதவக்த்ராத்யா: பாரிஷத்யா: பரச்…ச…தம் |
விக்னம் நிக்னந்தி ஸததம் விஷ்வக்ஸேநம் தமாச்ரயே ||2

வ்யாஸம் வஸிஷ்ட நப்தாரம் ச…க்தே; பௌத்ரமகல்மஷம் |
பராசராத்மஜம் வந்தே சு…கதாதம் தபோநிதிம் ||3

வ்யாஸாய விஷ்ணு ரூபாய வ்யாஸ ரூபாய விஷ்ணவே |
நமோ வை ப்ரஹ்மநிதயே வாஸிஷ்டாய நமோ நம : || 4

அவிகாராய சு…த்தாய நித்யாயபரமாத்மனே |
ஸதைக ரூப ரூபாய விஷ்ணவே ஸர்வஜிஷ்ணவே ||5

யஸ்ய ஸ்மரணமாத்ரேண ஜன்ம ஸம்ஸார பந்தனாத் |
விமுச்யதே நமஸ்தஸ்மை விஷ்ணவே ப்ரபவிஷ்ணவே || 6

ஓம் நமோ விஷ்ணவே ப்ரபவிஷ்ணவே 🙏

ஸ்ரீ வைச…ம்பாயன உவாச
ச்…ருத்வா தர்மா னசே…ஷேண பாவநாநி ச ஸர்வச…: |
யுதிஷ்ட்டிரச் சா…ந்தனவம் புனரேவாப்ய பாஷத ||7

யுதிஷ்ட்டிர உவாச
கிமேகம் தைவதம் லோகே கிம் வாப்யேகம் பராயணம் |
ஸ்துவந்த: கம் கமர்ச்சந்த: ப்ராப்னுயுர்மானவா: சு…பம் ||8

கோ தர்ம: ஸர்வதர்மாணாம் பவத: பரமோ மத: |

கிம் ஜபன்முச்யதே ஜந்துர்ஜன்மஸம்ஸார பந்தனாத் ||9

ஸ்ரீ பீஷ்ம உவாச
ஜகத்‌ ப்ரபும்‌ தேவதேவம்‌ அனந்தம் புருஷோத்தமம் |
ஸ்துவந் நாம ஸஹஸ்ரேண புருஷ: ஸததோத்தித: ||10

தமேவ சார்ச்சயந்‌நித்யம் பக்த்யா புருஷமவ்யயம்‌ |
த்யாயன்‌ ஸ்துவந்‌ நமஸ்யம்ச்… ச யஜமானஸ்தமேவச ||11

அனாதிநிதனம் விஷ்ணும்‌ ஸர்வலோக மஹேச்…வரம்‌ |
லோகாத்யக்ஷம்‌ ஸ்துவந்‌நித்யம் ஸர்வதுக்காதிகோபவேத் ||12

ப்ரஹ்மண்யம்‌ ஸர்வதர்மஜ்ஞம்‌ லோகானாம் கீர்த்திவர்த்தனம்‌ |
லோகநாதம்‌ மஹத்பூதம்‌ ஸர்வபூத பவோத்பவம் //13

ஏஷ மே ஸர்வதர்மாணாம் தர்மோதிகதமோ மத: |
யத்பக்த்யா புண்டரீகாக்ஷம்‌ ஸ்தவைரர்சேந்நர:ஸதா ||14

பரமம்‌ யோ மஹத்‌ தேஜ: பரமம்‌ யோ மஹத்தப: |
பரமம்‌ யோ மஹத்‌ ப்ரஹ்ம பரமம்‌ ய:பராயணம் ||15

பவித்ராணாம்‌ பவித்ரம்‌ யோ மங்களானாம்‌ ச மங்களம் |
தைவதம்‌ தேவதானாம்ச பூதானாம்‌யோ(அ)வ்யய: பிதா ||16

யத: ஸர்வாணி பூதானி பவந்த்யாதி யுகாகமே |
யஸ்மிம்ச்… ச‌ ப்ரலயம்‌ யாந்தி புனரேவ யுகக்ஷயே ||17

தஸ்ய லோகப்ரதானஸ்ய ஜகன்னாதஸ்ய பூபதே |‌
விஷ்ணோர்‌ நாம ஸஹஸ்ரம்‌மே ச்…ருணு பாபபயாபஹம் ||18

யானிநாமானி கெளணானி விக்யாதானிமஹாத்மன: |
ருஷிபி: பரிகீதானி தானிவக்ஷ்யாமி பூதயே ||19

ருஷிர்‌ நாம்னாம்‌ ஸஹஸ்ரஸ்ய வேதவ்யாஸோ மஹாமுனி: ||
ச்சந்தோனுஷ்டுப்‌ ததா தேவோ பகவான்‌ தேவகீஸுத: ||20

அம்ருதாம்சூ…த்பவோ பீஜம்‌ ச…க்திர்தேவகிநந்தன: |
த்ரிஸாமா ஹ்ருதயம்‌ தஸ்ய சா…ந்த்யர்த்தே விநியுஜ்யதே ||21

விஷ்ணும்‌ ஜிஷ்ணும்‌ மஹாவிஷ்ணும்‌ ப்ரபவிஷ்ணும்‌ மஹேச்…வரம்‌ |
அநேகரூப தைத்யாந்தம்‌ நமாமி புருஷோத்தமம்‌ ||22
Sri Vishnu Sahasranamam In Tamil
Vishnu Sahasranamam Meaning PDF In Tamil
ஓம்அஸ்ய ஸ்ரீ விஷ்ணோர்‌
திவ்ய ஸஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்ர மஹாமந்த்ரஸ்ய|
ஸ்ரீ வேத வ்யாஸோ பகவான்‌ ருஷி:
அனுஷ்டுப்ச்சந்த: ஸ்ரீ மஹாவிஷ்ணு:
பரமாத்மா ஸ்ரீமந்‌ நாராயணோ தேவதா |

அம்ருதாம்சூ…த்பவோ பானுரிதி பீஜம்‌ |
தேவகீ நந்தன: ஸ்ரஷ்டேதி ச…க்தி:
உத்பவ:க்ஷோபணோதேவ இதிபரமோ மந்த்ர: |
ச…ங்கப்ருந்‌ நந்தகீ சக்ரீதி கீலகம்‌ |

சா…ர்ங்கதன்வா கதாதர இத்யஸ்த்ரம்‌|
ரதாங்கபாணி-ரக்ஷோப்ய இதிநேத்ரம்‌ |
த்ரிஸாமா ஸாமக:ஸாமேதி கவசம்‌ |
ஆனந்தம்‌ பரப்ரஹ்மேதி யோனி:

ருது: ஸுதர்ச…ன : கால இதி திக்பந்த: |
ஸ்ரீவிச்…வரூப இதித்யானம் |‌
ஸ்ரீமஹாவிஷ்ணு ப்ரீத்யர்த்தே
ஸ்ரீஸஹஸ்ரநாம ஜபே விநியோக: //

த்யானம்‌ 🙏
க்ஷீரோதன்வத்‌ ப்ரதேசே… சு…சிமணி விலஸத்
ஸைகதேர் மெளக்திகானாம்‌
மாலாக்லுப்தா ஸனஸ்த: ஸ்ஃபடிகமணி
நிபைர்‌ மெளக்திகைர்‌ மண்டிதாங்க: |

சு…ப்ரை-ரப்ரை-ரதப்ரை-ருபரிவிரசிதைர்‌
முக்த பீயூஷ வர்ஷை:
ஆனந்தீ ந: புனீயா தரிநளின கதா
ச…ங்கபாணிர்‌ முகுந்த: ||1

பூ: பாதெள யஸ்ய நாபிர்‌வியதஸூர நிலச்…:
சந்த்ர ஸூர்யெள ச நேத்ரே
கர்ணாவாசா… சி…ரோத்யெளர்‌ முகமபி
தஹனோ யஸ்ய வாஸ்தேய மப்தி 😐

அந்தஸ்த்தம்‌ யஸ்ய விச்…வம்‌ ஸுர நர௧௧கோ போகி கந்தர்வ தைத்யை: |
சித்ரம் ‌ரம் ரம்யதே தம்‌ த்ரிபுவன வபுஷம்‌ விஷ்ணுமீச…ம்‌ நமாமி ||2

|| ஓம்‌ நமோ பகவதே வாஸுதேவாய || 🙏
சா…ந்தாகாரம்‌ புஜகச…யனம்‌
பத்மநாபம்‌ ஸுரேச…ம்‌
விச்…வாதாரம்‌ ௧௧னஸத்ருச…ம்‌
மேகவர்ணம்‌ சு…பாங்கம்‌ |
லக்ஷ்மீகாந்தம்‌ கமலநயனம்
யோகிஹ்ருத்-த்யானகம்யம்‌
வந்தே விஷ்ணும்‌ பவபயஹரம்‌
ஸர்வலோகைகநாதம்‌ ||3

மேகச்…யாமம்‌ பீதகெளசே…யவாஸம்‌
ஸ்ரீவத்ஸாங்கம்‌ கெளஸ்துபோத்பாஸிதாங்கம்‌ |
புண்யோபேதம்‌ புண்டரீகாயதாக்ஷம்‌
விஷ்ணும்‌ வந்தே ஸ்ர்வலோகைகநாதம்‌ ||4

நம : ஸமஸ்த பூதானாம்‌
ஆதிபூதாய பூப்ருதே |
அனேகரூபரூபாய
விஷ்ணவே ப்ரபவிஷ்ணவே ||5

ஸச…ங்கசக்ரம்‌ ஸகிரீடகுண்டலம்‌
ஸபீதவஸ்த்ரம்‌ ஸரஸீருஹேக்ஷணம்‌ /
ஸஹாரவக்ஷஸ்த்தல சோ…பிகெளஸ்துபம்‌
நமாமி விஷ்ணும்‌ சி…ரஸா சதுர்ப்புஜம்‌ ||6

சாயாயாம்‌ பாரிஜாதஸ்ய
ஹேம ஸிம்ஹாஸனோபரி |
ஆஸீனமம்புத ச்…யாமம்
ஆயதாக்ஷமலங்க்ருதம்‌ ||7

சந்த்ரானனம்‌ சதுர்பாஹும்‌
ஸ்ரீவத்ஸாங்கித வக்ஷஸம்‌ |
ருக்மிணீ-ஸத்யபாமாப்யாம்‌
ஸஹிதம்‌ க்ருஷ்ணமாச்…ரயே ||8

Vishnu Sahasranamam Stotram
Vishnu Sahasranama Lyrics In Tamil
ஒம்‌ விஸ்வஸ்மை நம
விச்…வம்‌ விஷ்ணுர்‌-வஷட்காரோ
பூத பவ்ய பவத்‌ ப்ரபு: |
பூதக்ருத்‌ பூதப்ருத்‌ பாவோ
பூதாத்மா பூதபாவன: ||1

பூதாத்மா பரமாத்மாச
முக்தானாம்‌ பரமாகதி: |
அவ்யய: புருஷ:‌ ஸாக்ஷீ
க்ஷேத்ரஜ்ஞோ(அ)க்ஷர ஏவ ச ||2

யோகோ யோக விதாம்‌ நேதா
ப்ரதானபுருஷேச்…வர: |
நாரஸிம்ஹவபு: ஸ்ரீமான்
கேசவ:புருஷோத்தம: ||3

ஸர்வ: ச…ர்வ: சி…வ: ஸ்தாணுர்‌
பூதாதிர்‌ நிதிரவ்யய: |
ஸம்பவோ பாவனோ பர்த்தா
ப்ரபவ: ப்ரபுரீச்…வர: //4

ஸ்வயம்பூச்‌ ச…ம்பு-ராதித்ய:
புஷ்கராக்ஷோ மஹாஸ்வன: |
அநாதி நிதனோ தாதா
விதாதா தாது ருத்தம:||5

அப்ரமேயோ ஹ்ருஷீகேச…:
பத்மநாபோ(அ)மரப்ரபு: |
விச்…வகர்மா மனுஸ்‌ த்வஷ்டா
ஸ்தவிஷ்ட: ஸ்த்தவிரோ த்ருவ: ||6

அக்ராஹ்ய: சா…ச்வத: க்ருஷ்ணோ
லோஹிதாக்ஷ: ப்ரதர்த்தன: /
ப்ரபூதஸ்‌ த்ரிககுப்தாம
பவித்ரம்‌ மங்களம்‌ பரம்‌ ||7

ஈசா…ன: ப்ராணத: ப்ராணோ
ஜ்யேஷ்ட்ட: ச்…ரேஷ்ட்ட: ப்ரஜாபதி: |
ஹிரண்யகர்ப்போ பூகர்ப்போ
மாதவோ மதுஸூதன:||8

ஈச்…வரோ விக்ரமீ தன்வீ
மேதாவீவிக்ரம: க்ரம: |
அனுத்தமோ துராதர்ஷ:
க்ருதஜ்ஞ: க்ருதிராத்மவான்||9

ஸுரேச…:ச…ரணம்‌ சர்ம
விச்…வரேதா: ப்ரஜாபவ: |
அஹ:‌ ஸம்வத்ஸரோவ்யால:
ப்ரத்யய: ஸர்வதர்ச…ன: ||10

அஜஸ்: ஸர்வேச்…வரஸ்: ஸித்த:
ஸித்திஸ்:‌ ஸர்வாதிரச்யுத: |
வ்ருஷாகபிரமேயாத்மா
ஸர்வயோக வினிஸ்ருத: ||11

வஸுர்‌ வஸுமனாஸ்: ஸத்யஸ்:
ஸமாத்மா ஸம்மிதஸ்ஸம: |
அமோக: புண்டரீகாக்ஷோ
வ்ருஷகர்மா வ்ருஷாக்ருதி: ||12

ருத்ரோ பஹுசிரா பப்ருர்‌
விச்…வயோனி: சு…சிச்ரவா: |
அம்ருத: சா…ச்…வதஸ்தாணுர்‌
வராரோஹோ மஹாதபா: ||13

ஸர்வக: ஸர்வவித்‌ பானுர்‌
விஷ்வக்ஸேனோஜநார்தன: |
வேதோ வேதவிதவ்யங்கோ
வேதாங்கோ வேதவித்‌கவி: ||14

லோகாத்யக்ஷ: ஸுராத்யக்ஷோ
தர்மாத்யக்ஷ: க்ருதாக்ருத: |
சதுராத்மா சதுர்வ்யூஹ:
சதுர்‌தம்ஷ்ட்ரச்‌ சதுர்ப்புஜ: ||15

ப்ராஜிஷ்ணுர்‌ போஜனம்‌ போக்தா
ஸஹிஷ்ணுர்‌ ஜகதாதிஜ: |
அனகோ விஜயோ ஜேதா
விச்…வயோனி: புனர்வஸு: ||16

உபேந்த்ரோ வாமன: ப்ராம்சு…:
அமோக: சு…சிரூர்ஜித: |
அதீந்த்ர:ஸங்க்ரஹ: ஸர்கோ
த்ருதாத்மா நியமோயம: ||17

வேத்யோ வைத்ய: ஸதா யோகீ
வீரஹா மாதவோ மது: |
அதீந்த்ரியோ மஹாமாயோ
மஹோத்ஸாஹோ மஹாபல: ||18

மஹா புத்திர்‌ மஹாவீர்யோ
மஹாச…க்திர்‌ மஹாத்யுதி: |
அநிர்த்தேச்…யவபு:
ஸ்ரீமான்அமேயாத்மா மஹாத்ரித்ருக்||19

மஹேஷ்வாஸோ மஹீபர்த்தா
ஶ்ரீநிவாஸ:ஸதாங்கதி: |
அநிருத்த: ஸுராநந்தோ
கோவிந்தோகோவிதாம்‌ பதி: ||20

மரீசிர்‌ தமனோஹம்ஸ:
ஸுபர்ணோ புஜகோத்தம: |
ஹிரண்யநாப: ஸுதபா:
பத்மநாப: ப்ரஜாபதி: ||21

அம்ருத்யு: ஸர்வத்ருக்‌ ஸிம்ஹ:
ஸந்தாதா ஸந்திமானம்‌ ஸ்த்திர: |
அஜோ துர்மர்ஷண: சா…ஸ்தா
விச்…ருதாத்மா ஸுராரிஹா ||22

குருர்‌ குருதமோ தாம;
ஸத்ய: ஸத்ய: பராக்ரம: |
நிமிஷோ(அ)நிமிஷ: ஸ்ரக்வீ
வாசஸ்பதி ருதாரதீ: ||23

அக்ரணீர்-க்ராமணீ: ஸ்ரீமான்‌
ந்யாயோ நேதா ஸமீரண: |
ஸஹஸ்ரமூர்த்தாவிச்…வாத்மா‌
ஸஹஸ்ராக்ஷ: ஸஹஸ்ரபாத்‌ ||24

ஆவர்த்தனோ நிவ்ருத்தாத்மா
ஸம்வ்ருத: ஸம்ப்ரமர்த்தன: |
அஹ:ஸம்வர்த்தகோ வஹ்னி-ரநிலோ தரணீதர: ||25

ஸுப்ரஸாத: ப்ரஸந்நாத்மா
விச்…வத்ருக்‌ விச்…வபுக்‌ விபு: |
ஸத்கர்த்தா ஸத்க்ருதஸ்: ஸாதூர்‌
ஜஹ்னுர்‌ நாராயணோநர: ||26

அஸங்க்யேயோ (அ)ப்ரமேயாத்மா
விசிஷ்ட: சி…ஷ்டக்ருச்‌சு…சி: /
ஸித்தார்த்த: ஸித்தஸங்கல்ப:
ஸித்தித: ஸித்தி ஸாதன: ||27

வ்ருஷாஹீ வ்ருஷபோ விஷ்ணுர்‌
வ்ருஷபர்வா வ்ருஷோதர: |
வர்த்தனோ வர்த்தமானச்…‌ ச
விவிக்த: ச்…ருதி ஸாகர: ||28

ஸுபுஜோ துர்த்தரோ வாக்மீ
மஹேந்த்ரோ வஸுதோ வஸு: |
நைகரூபோ ப்ருஹத்ரூப:
சி…பிவிஷ்ட: ப்ரகாச…ன: //29

ஓஜஸ்‌தேஜோத்யுதிதர:
ப்ரகாசா…த்மா ப்ரதாபன: /
ருத்த: ஸ்பஷ்டாக்ஷரோ மந்த்ர:
சந்த்ராம்சு…ர்‌ பாஸ்கரத்யுதி: ||30

அம்ருதாம்சூ…த்பவோ பானு:
ச…ச…பிந்து: ஸூரேச்…வர: |
ஒளஷதம்‌ ஜகத: ஸேது:
ஸத்ய தர்ம பராக்ரம: ||31

பூதபவ்ய பவந்நாத:
பவன: பாவனோ(அ)நல: |
காமஹா காமக்ருத்‌ காந்த:
காம: காமப்ரத: ப்ரபு: ||32

யுகாதிக்ருத்‌ யுகாவர்த்தோ
நைகமாயோ மஹாச…ன: |
அத்ருச்…யோவ்யக்தரூபச்…ச
ஸஹஸ்ரஜிதனந்தஜித் ||33

இஷ்டோஷ்விசி…ஷ்ட: சி…ஷ்டேஷ்ட:
சி…கண்டீ நஹுஷோவ்ருஷ: |
க்ரோதஹா க்ரோதக்ருத்‌ கர்த்தா
விச்…வபாஹுர்‌ மஹீதர: ||34

அச்யுத: ப்ரதித: ப்ராண:
ப்ராணதோ வாஸவாநனுஜ: |
அபாம்நிதிரதிஷ்ட்டான
மப்ரமத்த: ப்ரதிஷ்ட்டித: ||35

ஸ்கந்த: .ஸ்கந்ததரோதுர்யோ
வரதோ வாயுவாஹன: |
வாஸுதேவோ ப்ருஹத்பானு
ராதிதேவ: புரந்தர: ||36

அசோ…கஸ்‌ தாரணஸ்-தார:
சூ…ர‌ செ…ளரிர்‌ ஜனேச்…வர: |
அனுகூல:‌ ச…தாவர்த்த:
பத்மீ பத்மநிபேக்ஷண: ||37

பத்மநாபோ(அ)ரவிந்தாக்ஷ:
பத்மகர்ப்ப: ச…ரீரப்ருத் |
மஹர்த்திர்ருத்தோ வ்ருத்தாத்மா
மஹாக்ஷோ கருடத்வஜ: ||38

அதுல: ச…ரபோ பீம:
ஸமயஜ்ஞோ ஹவிர்‌ஹரி: |
ஸர்வலக்ஷண லக்ஷண்யோ
லக்ஷ்மீவான்ஸமிதிஞ்ஜய: ||39

விக்ஷரோ ரோஹிதோ மார்க்கோ
ஹேதுர்‌ தாமோதர: ஸஹ: |
மஹீதரோ மஹாபாகோ
வேகவாநமிதாசன: ||40

உத்பவ: க்ஷோபணோதேவ:
ஸ்ரீகர்ப்ப: பரமேச்வர: |
கரணம்‌ காரணம்‌ கர்த்தா
விகர்த்தா கஹனோ குஹ: ||41

வ்யவஸாயோவ்யவஸ்த்தான:
ஸம்ஸ்த்தான: ஸ்த்தானதோத்ருவ: |
பரர்த்தி: பரமஸ்பஷ்ட :‌
துஷ்ட: புஷ்ட: சு…பேக்ஷண: ||42

ராமோ விராமோ விரதோ
மார்கோ நேயோ நயோ(அ)நய: |
வீர: ச…க்திமதாம்‌ ச்…ரேஷ்ட்டோ
தர்மோ தர்மவிதுத்தம: ||43

வைகுண்ட்ட: புருஷ: ப்ராண:
ப்ராணத: ப்ரணவ: ப்ருது: |
ஹிரண்யகர்ப்ப: ச…த்ருக்னோ
வ்யாப்தோ வாயுரதோக்ஷஜ: ||44

ருது : ஸுதர்சன: கால:
பரமேஷ்ட்டீபரிக்ரஹ: |
உக்ர: ஸம்வத்ஸரோ தக்ஷோ
விச்…ராமோ விச்…வதக்ஷிண: ||45

விஸ்தார: ஸ்த்தாவரஸ்தாணு:
ப்ரமாணம்‌ பீஜ மவ்யயம்‌ |
அர்த்தோ(அ)னர்த்தோ மஹாகோசோ
மஹாபோகோ மஹாதன: ||46

அநிர்விண்ண: ஸ்த்தவிஷ்டோ(அ)பூர்‌-
தர்மயூபோ மஹாமக: |
நக்ஷத்ரநேமிர்‌-நக்ஷத்ரீ
க்ஷம: க்ஷாம: ஸமீஹன: ||47

யஜ்ஞ இஜ்யோ மஹேஜ்யச்…ச
க்ரது: ஸத்ரம்‌ ஸதாங்கதி: |
ஸர்வதர்சீ… விமுக்தாத்மா
ஸர்வஜ்ஞோ ஜ்ஞானமுத்தமம் ||48

ஸுவ்ரத: ஸுமுக: ஸூக்ஷ்ம:
ஸுகோஷ: ஸுகத: ஸுஹ்ருத் |
மநோஹரோ ஜிதக்ரோதோ
வீரபாஹுர்‌ விதாரண: ||49

ஸ்வாபன: ஸ்வவசோ… வ்யாபீ
நைகாத்மா நைககர்மக்ருத்‌ |
வத்ஸரோ வத்ஸலோ வத்ஸீ
ரத்னகர்ப்போ தனேச்…வர: ||50

தர்மகுப்‌ தர்மக்ருத்‌ தர்மீ
ஸ-தஸத்க்ஷரமக்ஷரம்‌ /
அவிஜ்ஞாதா ஸஹஸ்ராம்சு…ர்-
விதாதா க்ருதலஷண: ||51

கபஸ்திநேமி: ஸத்வஸ்த்த:
ஸிம்ஹோ பூதமஹேச்…வர: |
ஆதிதேவோ மஹாதேவோ
தேவேசோ… தேவப்ருத்‌ குரு: ||52

உத்தரோ கோபதிர்‌ கோப்தா
க்ஞானகம்ய: புராதன: |
ச…ரீரபூதப்ருத்‌ போக்தா
கபீந்த்ரோ பூரிதஷிண: ||53

ஸோமபோ(அ)ம்ருதப: ஸோம:
புருஜித்‌ புருஸத்தம: |
விநயோ ஜய: ஸத்யஸந்தோ
தாசா…ர்ஹ: ஸாத்வதாம்‌ பதி: ||54

ஜீவோ விநயிதா ஸாக்ஷீ
முகுந்தோ(அ)மிதவிக்ரம: /
அம்போநிதிரனந்தாத்மா
மஹோததிச…யோ(அ)ந்தக: ||55

அஜோ மஹார்ஹ: ஸ்வாபாவ்யோ
ஜிதாமித்ர: ப்ரமோதன: /
ஆனந்தோ நந்தனோ நந்த:
ஸத்யதர்மா த்ரிவிக்ரம: ||56

மஹா்ஷி: கபிலாசார்ய:
க்ருதஜ்ஞோ மேதினீபதி: |
த்ரிபதஸ்த்ரிதசா…த்யக்ஷோ
மஹாச்…ருங்க: க்ருதாந்தக்ருத் ||57

மஹாவராஹோ கோவிந்த:
ஸுஷேண: கனகாங்கதீ |
குஹ்யோகபீரோ கஹனோ
குப்தச்…‌ சக்ர கதாதர: ||58

வேதா: ஸ்வாங்கோ(அ)ஜித: க்ருஷ்ணோ
த்ருட: ஸங்கர்ஷணோ(அ)ச்…யுத: |
வருணோ வாருணோ வ்ருக்ஷ:
புஷ்கராக்ஷோ மஹாமனா: ||59

பகவான்‌ பகஹா(அ)நந்தீ
வநமாலீ ஹலாயுத: |
ஆதித்யோ ஜ்யோதிராதித்ய:
ஸஹிஷ்ணுர்கதிஸத்தம: ||60

ஸுதன்வா கண்டபரசுர்‌
தாருணோ த்ரவிணப்ரத: /
திவஸ்ப்ருக்‌ ஸர்வத்ருக்‌வ்யாஸோ
வாசஸ்பதிரயோநிஜ: ||61

த்ரிஸாமா ஸாமக: ஸாம
நிர்வாணம்‌ பேஷஜம்‌ பிஷக் |
ஸந்யாஸக்ருச்‌சம: சா…ந்தோ
நிஷ்ட்டா சா…ந்தி: பராயணம்‌ ||62

சு…பாங்க: சா…ந்தித: ஸ்ரஷ்டா
குமுத: குவலேச…ய:
கோஹிதோகோபதிர்‌ கோப்தா
வ்ருஷபாக்ஷோ வ்ருஷப்ரிய: ||63

அநிவர்த்தீ நிவ்ருத்தாத்மா
ஸம்க்ஷேப்தா க்ஷேமக்ருச்சிவ: |
ஸ்ரீவத்ஸவஷா: ஸ்ரீவாஸ:
ஸ்ரீபதி: ஸ்ரீமதாம்‌ வர: ||64

ஸ்ரீத: ஸ்ரீச…: ஸ்ரீநிவாஸ:
ஸ்ரீநிதி: ஸ்ரீவிபாவன: |
ஸ்ரீதர: ஸ்ரீகர: ச்…ரேய:
ஸ்ரீமான் லோகத்ரயாச்…ரய: ||65

ஸ்வக்ஷ: ஸ்வங்க: ச…தானந்தோ
நந்திர்‌ஜ்யோதிர்கணேச்…வர: |
விஜிதாத்மா(அ)விதேயாத்மா
ஸத்கீர்த்திச்…‌ சின்னஸம்ச…ய : //66

உதீர்ண: ஸர்வதச்…சக்ஷு
ரனீச…: சா…ச்வதஸ்த்திர: |
பூச…யோ பூஷணோ பூதிர்‌
விசோ…க: சோகநாச…ன: ||67

அர்ச்சிஷ்மானர்ச்சித: கும்போ
விசு…த்தாத்மா விசோ…தன: |
அநிருத்தோ(அ)ப்ரதிரத:
ப்ரத்யும்னோ(அ)மிதவிக்ரம :||68

காலநேமிநிஹா வீர:
செள…ரி: சூ…ர ஜனேச்…வர: |
த்ரிலோகாத்மா த்ரிலோகேச…:
கேச…வ: கேசி…ஹா ஹரி: ||69

காமதேவ: காமபால:
காமீ காந்த: க்ருதாகம: |
அநிர்தேச்…யவபுர்‌ விஷ்ணுர்‌
வீரோ(அ)னந்தோ தனஞ்ஜய: ||70

ப்ரஹ்மண்யோ ப்ரஹ்மக்ருத்‌ ப்ரஹ்மா
ப்ரஹ்ம ப்ரஹ்மவிவர்த்தந: |
ப்ரஹ்மவித்‌ ப்ராஹ்மணோ ப்ரஹ்மீ
ப்ரஹ்மஜ்ஞோ ப்ராஹ்மணப்ரிய: ||71

மஹாக்ரமோ மஹாகர்மா
மஹாதேஜா மஹோரக: |
மஹாக்ரதுர்‌ மஹாயஜ்வா
மஹாயஜ்ஞோ மஹாஹவி: ||72

ஸ்தவ்ய: ஸ்தவப்ரிய: ஸ்தோத்ரம்‌
ஸ்துதி: ஸ்தோதாரணப்ரிய: |
பூர்ண: பூரயிதா புண்ய:
புண்யகீர்த்திரநாமய: ||73

மனோஜவஸ்‌ தீர்த்தகரோ
வஸுரேதா வஸுப்ரத: |
வஸுப்ரதோ வாஸுதேவோ
வஸுர்‌ வஸுமனா ஹவி: ||74

ஸத்கதி: ஸத்க்ருதி: ஸத்தா
ஸத்பூதி: ஸத்பராயண: |
சூ…ரஸேனோ யதுச்…ரேஷ்ட:
ஸந்நிவாஸ: ஸுயாமுன: ||75

பூதாவாஸோ வாஸுதேவ:
ஸர்வாஸு நிலயோ(அ)னல: |
தர்ப்பஹா தர்ப்பதோத்ருப்தோ
துர்த்தரோ(அ)தா(அ)பராஜித: ||76

விச்…வ மூர்த்திர்‌-மஹா மூர்த்திர்‌-
தீப்தமூர்த்தி-ரமூர்த்திமான்‌ /
அநேகமூர்த்தி-ரவ்யக்த:
ச…தமூர்த்தி: சதானன: ||77

ஏகோ நைக: ஸவ: க: கிம்‌
யத்தத்‌ பதமனுத்தமம் |
லோகபந்துர்‌ லோகநாதோ
மாதவோபக்தவத்ஸல: ||78

ஸுவர்ணவர்ணோ ஹேமாங்கோ
வராங்கச்…‌ சந்தனாங்கதீ /
வீரஹா விஷம: சூ…ன்யோ
க்ருதாசீ…ரசலச்…‌ சல: ||79

அமானீமானதோ மான்யோ
லோகஸ்வாமீ த்ரிலோகத்ருக்
ஸுமேதா மேதஜோ தன்ய:
ஸத்யமேதா தராதர: ||80

தேஜோவ்ருஷோ த்யுதிதர:
ஸர்வச…ஸ்த்ரப்ருதாம்‌ வர: |
ப்ரக்ரஹோ நிக்ரஹோவ்யக்ரோ
நைகச்…ருங்கோ கதாக்ரஜ: ||81

சதுர்‌மூர்த்திச்‌ சதுர்ப்பாஹுச்‌
சதுர்வ்யூஹஸ்சதுர்கதி: |
சதுராத்மா சதுர்ப்பாவச்‌
சதுர்வேத விதேகபாத்‌ ||82

ஸமாவர்த்தோ(அ)நிவ்ருத்தாத்மா
துர்ஜயோ துரதி க்ரம: |
துர்லபோ துர்கமோ துர்க்கோ
துராவாஸோ துராரிஹா ||83

சு…பாங்கோ லோகஸாரங்க:
ஸுதந்துஸ்தந்துவர்த்தன: |
இந்த்ரகர்மா மஹாகர்மா
க்ருதகர்மா க்ருதாகம: ||84

உத்பவ: ஸுந்தர: ஸுந்தோ
ரத்நநாப: ஸுலோசன: |
அர்க்கோ வாஜஸனச்…ருங்கீ
ஜயந்த்த: ஸர்வவிஜ்ஜயீ ||85

ஸுவர்ணபிந்து ரக்ஷோப்ய:
ஸர்வ வாகீச்…வரேச்… வர: |
மஹாஹ்ரதோ மஹாகர்த்தோ
மஹாபூதோ மஹாநிதி: ||86

குமுத: குந்தர: குந்த:
பர்ஜன்ய: பாவனோ(அ)நில: |
அம்ருதாம்சோ(அ)ம்ருதவபு:
ஸர்வஜ்ஞ: ஸர்வதோமுக: ||87

ஸுலப: ஸுவ்ரத: ஸித்த:
ச…த்ருஜிச்‌-ச…த்ருதாபன: /
நயக்ரோதோதும்பரோ(அ)ச்வத்த
ச்சாணூராந்த்ர நிஷூதன: ||88

ஸஹஸ்ரார்ச்சி: ஸப்தஜிஹ்வ:
ஸப்தைதா: ஸப்தவாஹன: |
அமூர்த்திரனகோ(அ)சிந்த்யோ
பயக்‌ருத்‌ பயநாசன: ||89

அணுர்‌ ப்ருஹத்‌ க்ருச…: ஸ்த்தூலோ
குணப்ருந்‌நிர்குணோமஹான்‌ |
அத்ருத: ஸ்வத்ருத; ஸ்வாஸ்ய:
ப்ராக்வம்சோ வம்சவர்த்தன: ||90

பாரப்ருத்‌ கதிதோ யோகீ
யோகீச…: ஸர்வகாமத: |
ஆச்…ரம: ச…ரமண: க்ஷாம:
ஸுபர்ணோ வாயுவாஹன: ||91

தனுர்த்தரோ தனுர்வேதோ
தண்டோ தமயிதாதம: |
அபராஜித: ஸர்வஸஹோ
நியந்தா(அ)நியமோ(அ)யம: ||92

ஸத்வவான் ஸாத்விக: ஸத்ய:
ஸத்யதர்ம பராயண: |
அபிப்ராய: ப்ரியார்ஹோ(அ)ர்ஹ:
ப்ரியக்ருத்‌ ப்ரீதி வர்த்தன: ||93

விஹாயஸகதிர்‌-ஜ்யோதி:
ஸூருசிர்‌-ஹுதபுக்‌ விபு: |
ரவிர்விரோச…ன: ஸூர்ய:
ஸவிதா ரவிலோசன: ||94

அனந்தோ ஹுதபுக்‌போக்தா
ஸுகதோ நைகஜோ(அ)க்ரஜ: |
அதிர்விண்ண: ஸதாமர்ஷீ
லோகாதிஷ்ட்டானமத்புத: ||95

ஸநாத்‌ ஸநாதனதம:
கபில: கபிரவ்யய: |
ஸ்வஸ்தித: ஸ்வஸ்திக்ருத்‌ ஸ்வஸ்தி
ஸ்வஸ்திபுக்‌ ஸ்வஸ்தி தக்ஷிண: ||96

அரெளத்ர: குண்டலீ சக்ரீ
விக்ரம்யூர்ஜிதசாஸன: |
ச…ப்தாதிக: ச…ப்தஸஹ:
சி…சிர: ச…ர்வரீகர: ||97

அக்ரூர: பேசலோ தக்ஷோ
தக்ஷிண: க்ஷமிணாம்வர: |
வித்வத்தமோ வீதபய:
புண்யச்…ரவண கீர்த்தன: ||98

உத்தாரணோ துஷ்க்ருதிஹா
புண்யோ து: ஸ்வப்னநாசன: |
வீரஹா ரக்ஷண: ஸந்தோ
ஜீவன: பர்யவஸ்த்தித: ||99

அனந்தரூபோ(அ)னந்தஸ்ரீர்‌
ஜித மன்யுர்‌ பயாபஹ: |
சதுரச்…ரோ கபீராத்மா
விதிசோ… வ்யாதிசோ… திச…: ||100

அனாதிர்‌ பூர்ப்புவோ லக்ஷ்மீ:
ஸுவீரோ ருசிராங்கத: |
ஜனனோ ஜன்ஜன்மாதிர்‌
பீமோ பீமபராக்ரம: ||101

ஆதாரநிலயோ(அ)தாதா
புஷ்பஹாஸ: ப்ரஜாகர: |
ஊர்த்வக: ஸத்பதாசார:
ப்ராணத: ப்ரணவ: பண: ||102

ப்ரமாணம்‌ ப்ராணநிலய:
ப்ராணப்ருத்‌ ப்ராணஜீவன: |
தத்வம்‌ தத்வவிதேகாத்மா
ஜன்மம்ருத்யு ஐராதிக: ||103

பூர்ப்புவ: ஸ்வஸ்தருஸ்‌தார:
ஸவிதா ப்ரபிதாமஹ: |
யஜ்ஞோ யஜ்ஞபதிர்‌ யஜ்வா
யஜ்ஞாங்கோ யஜ்ஞவாஹன: ||104

யஜ்ஞப்ருத்‌யஜ்ஞக்ருத்‌ யஜ்ஞீ
யஜ்ஞபுக்‌-யஜ்ஞஸாதன: |
யஜ்ஞாந்தக்ருத்‌-யஜ்ஞகுஹ்ய-
மன்ன-மன்னாத ஏவ ச ||105

ஆத்மயோனி: ஸ்வயம்ஜாதோ
வைகாந: ஸாமகாயன: |
தேவகீ நந்தன: ஸ்ரஷ்டா
க்ஷிதீச…: பாபநாச…ன: ||106

ச…ங்கப்ருந்நந்தகீ சக்ரீ
சா…ர்ங்கதன்வா கதாதர: |
ரதாங்கபாணி ரக்ஷோப்ய:
ஸர்வ ப்ரஹரணாயுத: ||107

Buy Vishnu Saharanamam Books From Amazon INDIA
ஸர்வ ப்ரஹரணாயுத ஒம்‌ நம இதி
வனமாலீ கதீ சா…ர்ங்கீ
ச…ங்கீ சக்ரீ ச நந்தகீ |
ஸ்ரீமான்நாராயணோ விஷ்ணுர்‌
வாஸுதேவோ(அ)பிரக்ஷது ||108
(என்று 3 தடவை சொல்லவும்‌)

Vishnu Sahasranamam
பலச்ருதி
இதீதம்‌ கீர்த்தனீயஸ்ய
கேச…வஸ்ய மஹாத்மன: |
நாம்னாம் ‌ஸஹஸ்ரம்‌ திவ்யானாம்‌
அசே…ஷேண ப்ரகீர்த்திதம் ‌||1

ய இதம்‌ ச்…ருணுயாந்‌நித்யம்‌
யச்…சாபி பரிகீர்த்தயேத்‌ |
நாசு…பம் ப்ராப்னுயாத் ‌கிஞ்சித்‌
ஸோ(அ) முத்ரேஹ ச மானவ: ||2

வேதாந்தகோ ப்ராஹ்மண: ஸ்யாத்‌
க்ஷத்ரியோ விஜயீ பவேத்‌|
வைச்…யோ தன-ஸம்ருத்த: ஸ்யாத்
சூ…த்ர: ஸுக மவாப்னுயாத்‌ ||3

தர்மார்த்தீ ப்ராப்னுயாத்‌தர்ம
மர்த்தார்த்தீ சார்த்த மாப்னுயாத்‌|
காமான-வாப்னுயாத் ‌காமீ
ப்ரஜார்த்தீ சாப்னுயாத்‌ ப்ரஜாம்‌ ||4

பக்திமான் ய: ஸதோத்தாய
சு…சி ஸ்‌தத்கதமானஸ: |
ஸஹஸ்ரம்‌ வாஸுதேவஸ்ய
நாம்னா-மேதத்‌ ப்ரகீர்த்தயேத் ‌||5

யச…: ப்ராப்னோதி விபுலம்‌
யாதி ப்ராதான்யமேவ ச|
அசலாம்‌ ச்…ரியமாப்னோதி
ச்…ரேய: ப்ராப்னோத்ய னுத்தமம் ||6

ந பயம்‌ க்வசிதாப்னோதி
வீர்யம் ‌தேஜச்… ச விந்ததி /
பவத்யரோகோ த்யுதிமான்
பலரூப குணான்வித: ||7

ரோகார்தோ முச்யதே ரோகாத்‌
பத்தோ முச்யேத பந்தனாத்‌|
பயான் முச்யேத பீதஸ்து
முச்யேதாபன்ன ஆபத: ||8

துர்காண்யதிதர த்‌யாசு
புருஷ: புருஷோத்தமம்‌|
ஸ்துவந்‌நாம ஸஹஸ்ரேண
நித்யம் ‌பக்தி ஸமன்வித: ||9

வாஸுதேவாச்…ரயோ மர்த்யோ
வாஸுதேவ பராயண: |
ஸர்வபா பவிசு…த்தாத்மா
யாதி ப்ரஹ்ம ஸநாதனம்‌ ||10

ந வாஸு தேவ பக்தானாம்‌
அசு…பம்‌ வித்யதே க்வசித்‌|
ஜன்ம ம்ருத்யு ஜராவ்யாதி
பயம்‌ நைவோ பஜாயதே ||11

இமம்‌ ஸ்தவமதீயான:
ச்…ரத்தாபக்தி ஸமன்வித: |
யுஜ்யேதாத்ம ஸுகக்ஷாந்தி
ஶ்ரீத்ருதி: ஸ்ம்ருதி கீர்த்திபி: ||12

ந க்ரோதோ ந ச மாத்ஸர்யம்‌
ந லோபோ நாசு…பாமதி: |
பவந்தி க்ருதபுண்யானாம்‌
பக்தானாம்‌ புருஷோத்தமே ||13

த்யெள: ஸ சந்த்ரார்க்க நக்ஷத்ரா
கம் திசோ… பூர்‌மஹோததி: |
வாஸுதேவஸ்ய வீர்யேண
வித்ருதானி மஹாத்மன: ||14

ஸஸுராஸுர கந்தர்வம்‌
ஸயக்ஷோரக ராக்ஷஸம்‌|
ஜகத்வசே… வர்த்ததேதம்‌
க்ருஷ்ணஸ்ய ஸ சராசரம் ‌||15

இந்த்ரியாணி மனோபுத்தி:
ஸத்வம்‌ தேஜோ பலம்‌ த்ருதி: |
வாஸுதேவாத்ம கான்யாஹூ:
க்ஷேத்ரம்‌ க்ஷேத்ரஜ்ஞ ஏவ ச ||16

ஸர்வாகமானா மாசார:
ப்ரதமம் ‌பரிகல்பதே|
ஆசார ப்ரபவோ தர்மோ
தர்மஸ்ய ப்ரபுரச்யுத: ||17

ருஷய: பிதரோ தேவா:
மஹாபூதானி தாதவ: |
ஜங்கமா ஜங்கமம்‌ சேதம்‌
ஜகந்‌நாராயணோத்பவம் ||18

யோகோஜ்ஞானம்‌ ததா ஸாங்க்யம்‌
வித்யா: சி…ல்பாதிகர்மச|
வேதா: சா…ஸ்த்ராணி விஜ்ஞானம்‌
ஏதத் ‌ஸர்வம் ‌ஜனார்த்தனாத் ‌||19

ஏகோ விஷ்ணுர்‌ மஹத் பூதம்‌
ப்ருதக்‌பூதா ன்யநேகச…: |
த்ரீன்லோகான் வ்யாப்ய பூதாத்மா
புங்க்தே விச்…வபுகவ்யய: ||20

இமம் ‌ஸ்தவம்‌ பகவதோ
விஷ்ணோர் ‌வ்யாஸேன கீர்த்திதம்‌ /
படேத்ய இச்சேத் ‌புருஷ:
ச்…ரேய: ப்ராப்தும் ‌ஸுகானி ச ||21

விச்…வேச்…வரமஜம்‌ தேவம்‌
ஜகத: ப்ரபுமவ்யயம்‌|
பஜந்தி யே புஷ்கராக்ஷம்‌
ந தே யாந்தி பராபவம்‌ ||22

Vishnu Sahasranamam Meaning PDF In Tamil
ந தே யாந்தி பராபவ ஓம் நம இதி
அர்ஜுன உவாச
பத்மபத்ர விசா…லாக்ஷ
பத்மநாப ஸுரோத்தம |
பக்தானா மனுரக்தானாம்‌
த்ராதா பவ ஜநார்த்தன ||23

ஸ்ரீ பகவானுவாச-
யோ மாம்‌ நாம ஸஹஸ்ரேண
ஸ்தோதுமிச்சதி பாண்டவ |
ஸோ(அ)ஹமேகேன ச்…லோகேன
ஸ்துத ஏவ ந ஸம்ச…ய: ||24

ஸ்துத ஏவ ந ஸம்ச…ய ஓம்‌ நம இதி
வ்யாஸ உவாச-
வாஸனாத்‌ வாஸுதேவஸ்ய
வாஸிதம்‌ புவனத்ரயம்‌ |
ஸர்வபூத நிவாஸோ(அ)ஸி
வாஸுதேவ நமோ(அ)ஸ்துதே ||25

ஸ்ரீ வாஸுதேவ நமோஸ்துத ஒம்‌ நம இதி
ஸ்ரீ பார்வத்யுவாச-
கேனோபாயேன லகுனா
விஷ்ணோர்‌ நாம ஸஹஸ்ரகம்‌ /
பட்யதே பண்டிதைர்‌ நித்யம்|
ச்…ரோதுமிச்சாம்யஹம்‌ ப்ரபோ ||26

ஸ்ரீ ஈ…ச்வர உவாச-
ஸ்ரீ ராம ராம ராமேதி
ரமே ராமே மனோரமே |
ஸஹஸ்ரநாம தத்துல்யம்‌
ராமநாம வரானனே ||27

(என்று 3 தடவை சொல்லவும்)

ஸ்ரீராமநாம வரானன ஓம்‌ நம இதி
ஸ்ரீ ப்ரஹ்மோவாச-
நமோ(அ)ஸ்த்வநனந்தாய ஸஹஸ்ரமூர்த்தயே
ஸஹஸ்ர பாதாக்ஷி சிரோரு பாஹவே |
ஸஹஸ்ர நாம்னே புருஷாய சா…ச்வதே
ஸஹஸ்ர கோடி யுகதாரிணே நம: ||28

ஸ்ரீஸஹஸ்ரகோடி யுகதாரிண ஒம்‌ நம இதி
ஸஞ்ஜய உவாச-
யத்ர யோகேச்…வர: க்ருஷ்ணோ
யத்ர பார்த்தோ தனுர்த்தர: |
தத்ர ஸ்ரீர்‌ விஜயோ பூதிர்‌
த்ருவா நீதிர்‌ மதிர் மம ||29

ஸ்ரீ பகவானுவாச-
அனன்யாஸ் சிந்தயந்தோமாம்
யே ஜனா: பர்யுபாஸதே |
தேஷாம் நித்யாபி யுக்தாநாம்
யோகக்ஷேமம் வஹாம்யஹம் ||30

பரித்ராணாய ஸாதூனாம்‌
விநாசா…ய ச துஷ்க்ருதாம்‌ |
தர்ம ஸம்ஸ்தாபனார்த்தாய
ஸம்பவாமி யுகே யுகே ||31

ஆர்த்தா விஷண்ணா: சி…திலாஸ்ச பீதா:
கோரேஷுச வ்யாதிஷு வர்த்தமானா: |
ஸங்கீர்த்ய நாராயண ச…ப்த மாத்ரம்‌
விமுக்தது: கா: ஸுகினோ பவந்து ||32

காயேன வாசா மனஸாஇந்த்ரியைர்‌வா
புத்த்யாத்மனாவா ப்ரக்ருதே: ஸ்வபாவாத்‌
கரோமி யத்யத்‌ ஸகலம்‌ பரஸ்மை
நாராயணாயேதி ஸமர்ப்பயாமி..

vishnu sahasranamam Song’s Video

vishnu sahasranamam Song Details

📌 Song Titlevishnu sahasranamam
🎤 SingersRajalakshmee Sanjay,
✍️ LyricsTraditional,
🎼 MusicJ Subhash,

In conclusion, vishnu sahasranamam Song Lyrics are a beautiful song. The lyrics are straightforward, and anyone can easily understand them.

Slide Up
x